Sunday, September 16, 2012

Kim Karadashian in Miami Florida

Reality stars Kim Karadashian and Kourtney,son Mason arriving at their hotel in Miami, Florida.


No comments:

Post a Comment